การนับวันลงประกาศเพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้น

ตามกฎหมาย การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น

การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติธรมดา หรือ มติสามัญ
การนับวันประชุม ให้เอาวันที่ส่งคำบอกกล่าว หรือ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ บวกไป 8 วัน


การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติพิเศษ หรือ มติวิสามัญ
การนับวันประชุม ให้เอาวันที่ส่งคำบอกกล่าว หรือ ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ บวกไป 15 วัน